Zasady świadczenia usługi teleporad medycznych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Przychodnia Zdrowia w Słomnika

Podstawa: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2020r. w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. 2020 poz. 1395).

DEFINICJE

ŚWIADCZENIODAWCA – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Zdrowia w Słomnikach, ul. św. Jadwigi Królowej 2, 32-090 Słomniki, NIP 9441989022, REGON 357372498, dalej „SP ZOZ w Słomnikach”;

TELEPORADA – konsultacja lekarska przeprowadzona przez zatrudnionego lub współpracującego ze świadczeniodawcą lekarza za pośrednictwem połączenia telefonicznego lub innych narzędzi teleinformatycznych, przeprowadzona na zlecenie i rzecz pacjenta. Porada jest realizowana w ramach podstawowej opieki zdrowotnej;

LEKARZ SP ZOZ W SŁOMNIKACH – lekarz, specjalista medyczny udzielający świadczeń w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Przychodnia Zdrowia w Słomnikach

PACJENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych , która będzie korzystać z teleporady lub osoba niepełnoletnia lub posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, w imieniu której z usługi teleporady korzysta jej przedstawiciel ustawowy.

ZASADY KORZYSTANIA Z TELEPORADY

 1. Teleporady:
  1. są bezpłatne,
  2. skorzystać z teleporady mogą pacjenci, którzy złożyli deklarację do SP ZOZ w Słomnikach,
  3. realizowane są przez specjalistów medycyny – lekarzy SP ZOZ w Słomnikach,
  4. udzielane są przez świadczeniodawcę zgodnie z niniejszymi zasadami od poniedziałku do piątku w godzinach 8-18, po wcześniejszej rejestracji pacjenta,
  5. od momentu nawiązania połączenia z lekarzem treść teleporady może być nagrywana, a lekarz świadczący poradę odnotowuje w indywidualnej dokumentacji medycznej pacjenta niezbędne informacje przewidziane przepisami prawa,
  6. w trakcie teleporady może okazać się, że z uwagi na konkretny stan faktyczny pacjenta, konieczne jest wykonanie badania osobistego; w takim przypadku lekarz umawia się z pacjentem na konkretną godzinę wizyty.
  7. pacjent bez względu na fakt rezerwacji terminu teleporady, w przypadku gwałtownego pogorszenia się stanu zdrowia lub samopoczucia, zobowiązany jest niezwłocznie udać się do najbliższej placówki medycznej lub skontaktować się z numerem alarmowym 112 , w celu wezwania pogotowia ratunkowego.
 1. Teleporady udzielane są telefonicznie lub za pośrednictwem innych narzędzi teleinformatycznych.
 1. Aby skorzystać z teleporady należy:
  1. zarejestrować się telefonicznie (rejestracja telefoniczna od poniedziałku do piątku od godz. 7.30) pod numerem telefonu 12 388 29 99; 12 385 70 78 – dla dorosłych; 12 640 13 79 – dla dzieci,
  2. zaakceptować poprzez wyrażenie zgody wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu.
 1. W wyznaczony terminie Pacjent lub Lekarz SP ZOZ w Słomnikach, kontaktują się za pośrednictwem wybranego narzędzia teleinformatycznego.
 1. Przed udzieleniem teleporady, lekarz SP ZOZ w Słomnikach identyfikuje Pacjenta na podstawie otrzymanych danych od Pacjenta lub osoby rejestrującej Pacjenta:
  1. imię i nazwisko Pacjenta,
  2. numer PESEL Pacjenta,
  3. adres Pacjenta,
  4. numer telefonu Pacjenta podany na oświadczeniu,
  5. imię i nazwisko osoby upoważnionej do dostępu do dokumentacji medycznej podane w oświadczeniu pozostawionym w SP ZOZ w Słomnikach.
 1. W trakcie teleporady lekarz może domagać się od Pacjenta dodatkowej dokumentacji medycznej (np. wyników badań), które mogą być niezbędne do przeprowadzenia porady. Przedmiotowy dokument lub dokumentację Pacjent może przesłać e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., przed terminem teleporady z danymi identyfikacyjnymi pacjenta w tytule.
 1. Przesłane zdjęcia lub dokumenty pozostają w dokumentacji medycznej pacjenta w SP ZOZ w Słomnikach.
 1. Podczas teleporady lekarz może zgodnie ze wskazaniami wiedzy medycznej:
  1. udzielić porady medycznej,
  2. wystawić e-receptę – każdorazowo decyzję o wystawieniu recepty podejmuje lekarz udzielający teleporady, w oparciu o przeprowadzoną rozmowę i dostępną dokumentację medyczną pacjenta,
  3. udzielić informacji na temat przyjmowania leków,
  4. zinterpretować wyniki badań, ,
  5. wystawić e- skierowanie,
  6. wystawić e – zwolnienie.
 1. Czas trwania teleporady wynika z harmonogramu pracy lekarza.

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE INFORMACJI I DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH

 1. Korzystanie z teleporady przez Pacjenta jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na to, by informacje i wypowiedzi przez niego udzielone w ramach teleporady z lekarzem SP ZOZ w Słomnikach umieszczone zostały w jego dokumentacji medycznej w SP ZOZ w Słomnikach.

 

REZYGNACJA / ODWOŁANIE WIZYTY

 1. Lekarz dokonuje 3 prób połączenia się z Pacjentem w czasie przewidzianym na odbycie teleporady.
 1. W sytuacji problemów technicznych niezależnych od świadczeniodawcy lub zerwania połączenia podczas teleporady, takich jak awaria urządzeń lub systemów komunikacji Pacjent powinien poczekać na ponowne połączenie z lekarzem SP ZOZ w Słomnikach nie wykonując w tym czasie innych połączeń, zostawiając wolną linię do kontaktu.
 1. SP ZOZ w Słomnikach nie ponosi odpowiedzialności za usterki techniczne, uniemożliwiające nawiązanie lub kontynuowanie połączenia, nie leżące po stronie SP ZOZ w Słomnikach – wówczas ponowiona zostanie próba połączenia.
 1. W przypadku odwołania teleporady ze strony SP ZOZ w Słomnikach, zostanie zaproponowany Pacjentowi inny dogodny termin na zrealizowanie teleporady.
 1. Pacjent ponosi wyłączną odpowiedzialność za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie teleporady, wynikające z braku posiadania sprawnego urządzenia służącego do komunikacji z lekarzem.                         

 

DANE OSOBOWE

 1. Dane osobowe podawane przez Pacjentów przy rejestracji i realizacji teleporady, przetwarzane są przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Zdrowia w Słomnikach, ul. św. Jadwigi Królowej 2, 32-090 Słomniki (administrator danych).
 1. Podanie danych osobowych przez Pacjenta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do skorzystania z teleporady. SP ZOZ w Słomnikach przetwarza dane osobowe Pacjenta w celu realizowania teleporady.
 1. W przypadku wyrażenia przez Pacjenta zgody, SP ZOZ w Słomnikach przetwarza dane osobowe również w innych celach.
 1. W przypadku dokumentacji medycznej, której podlega teleporada oraz zalecenia wynikającej po niej, Pacjent ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.
 1. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Pacjentów znajdują się na stronie internetowej www.spzozslomniki.pl w zakładce RODO oraz stanowią załącznik do niniejszego Regulaminu.

 

REKLAMACJE

 1. Pacjentowi przysługuje prawo zgłoszenia reklamacji związanej ze świadczeniem Teleporady.
 1. Reklamacje dotyczące Teleporady pacjent powinien kierować na adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pod numerem telefonu 12 388 29 99.
 1. W zgłoszeniu reklamacyjnym powinna zostać wskazana przyczyna reklamacji oraz żądanie Pacjenta. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane Pacjenta umożliwiające jego zidentyfikowanie.
 1. Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. O sposobie rozpatrzenia pacjent zostanie poinformowany drogą elektroniczną lub telefonicznie w zależności od formy złożenia reklamacji niezwłocznie po jej rozpatrzeniu.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w powyższych Zasadach zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 1. Zasady obowiązują od dnia 28.09.20205.

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (klauzula_teleporada.doc)Klauzula informacyjna dla tereporady[ ]68 kB2020-10-02 05:37
Co ma wspólnego Pieseł z e-receptą?
Co ma wspólnego Pieseł z e-receptą?